TERRORISM AND NIGERIAN FOREIGN POLICY TOWARDS HER IMMEDIATE NEIGHBOUR

3,000.00

Download the complete History and International Relations project topic and material (chapter 1-5) titled TERRORISM AND NIGERIAN FOREIGN POLICY TOWARDS HER IMMEDIATE NEIGHBOUR here on PROJECTS.ng. See below for the abstract, table of contents, list of figures, list of tables, list of appendices, list of abbreviations and chapter one. Click the DOWNLOAD NOW button to get the complete project work instantly.

 

PROJECT TOPIC AND MATERIAL ON TERRORISM AND NIGERIAN FOREIGN POLICY TOWARDS HER IMMEDIATE NEIGHBOUR

The Project File Details

  • Name: TERRORISM AND NIGERIAN FOREIGN POLICY TOWARDS HER IMMEDIATE NEIGHBOUR
  • Type: PDF and MS Word (DOC)
  • Size: [887 KB]
  • Length: [89] Pages

 

CHAPTER ONE

I nt r oduct i on
1. 1 Backgr oundoft heSt udy
Ter r or i smi soneoft heel ement sofcont empor ar ygl obalst udi es.I t s
i ncl usi oni sper hapsDuet ocur r entgl obalout l ookandi mpactoft er r or i sm
onbot hnat i onalandwor l deconomy .TheUni t edSt at esofAmer i ca( U. S. A)
st at edepar t mentonJune4,2014r emar ked;t hatt er r or i sm hasbecomea
gl obalandi nt er nat i onali ssuenotadomest i cpr obl em ofanysov er ei gn
st at e.I texpl ai nswhi l ei tshoul d begi v enul t i mat ei nt er nat i onaland
col l ect i onat t ent i on.Thecol l ect i v ef i ghtagai nstt er r or i sm andt er r or i st
or gani sat i onsbecamehi ghl i ght edaf t erSept ember9, 2011t er r or i stat t acks
onwor l dTr adeor gani sat i ons( WTO)andpent agonal li nt heuni t edst at eof
Amer i ca.Theat t acki npopul at eknownas911at t ackont heU. S. A.
Backhome( i nNi ger i a)t er r or i stact i v i t i eshav egai nedmoment um
si nce2009whent hegr oupknownasBokoHar am f i r stcamet ol i mel i ght .
Si nce t he adv entofBoko Har am,Ni ger i a’ sf or ei gn pol i cyhasbeen
br oadenedi ncer t ai nr egar ds,especi al l yasi tconcer nsheri mmedi at e
nei ghbour s.I ni t i al l y ,i nt hewor dsofl abor ,C. K( 2003)BokoHar am was
l ookeduponasamer epol i t i cal di ssent i ngv oi ceandanI sl ami ci nsur gence.
Thedel i neat i onhassi ncechangedandseenasot her wi se.
2
TheBokoHar am gr oupi snott heonl ycl andest i negr oupi nNi ger i a.
Accor di ngt oTundeF. K( 2010)Ni ger i ahasbef or et heemer gentofBoko
Har am ot hert er r orl eashi ng gr oups.Thel i kesofmov ementf ort he
Act ual i zat i onofsov er ei gnst at eofBi af r a( MASSOB)mov ementoft he
Emanci pat i on ofOgonipeopl e and ot hert hatoper at e wi t houtf i xed
l ocat i ons.Theyoper at eoccasi onalbyappl i cat i onoft hr eatorf or ce,
causi ngdamagest ol i v esandpr oper t i est ogr eatembar r assi ngoft he
gov er nment .
Howev er , i ti st hecomi ngi nt oexi st enceofBokoHar amandt hel ar ge
scal et er r ori tper pet uat est hatat t r act ednotj ustf or ei gnat t ent i onbut
i nv ol v ementofgr eatpoweri nbl ar i ngasol ut i ont oBokoHar am hav ocs.
Thei mmedi at enei ghbour sofNi ger i a,Republ i c ofCam eroun,Beni n,Chad,
and Equatori alGui ne; how hav eaj oi ntmi l i t ar yoper at i on/ commandt o
t ackl et het er r or i stgr oupknownasBokoHar am.Nodoubt ,t heef f or t sof
Ni ger i at ocont ai nt er r or i sm i ngener alandBokoHar am i npar t i cul arhav e
gi v enr i set oanewper cept i onofherconceptofcol l ect i v esecur i t yi nt he
Af r i cancont i nent .Shenowaccor di ngt oNi ger i ami l i t ar yaut hor i zesl ooks
bey ond WestAf r i ca i n hercont empor ar ycombatpl ans.Thi s st udy
t her ef or e,want st oexami net heconsequencesoft er r or i sm i nNi ger i a
Af r i canr el at i onsi nt er msofhor i zonespeci al l yasi taf f ect sheri mmedi at e
3
nei ghbour s.
1. 2 St at ementoft hePr obl em
ThoughNi ger i anf or ei gnpol i cyt hr usthassi ncei ndependencebeen
Af r ocent r i c,t heemphasi shasbeenonWestAf r i ca.Ogunchy a,I . Sand
Amzat ,J( 2008)sayNi ger i aAf r ocent r i sm i nhi ghl i ght edi nWestAf r i caas
heract i v i t yAr ea.Thel i kesofot umba,A( 2013)cont endst hatNi ger i a
hegemonyi ssui t abl ei nt er msofwestAf r i cabecausei thasnar r owv i si on
oft heent i r eAf r i ca.
I ti sont hebasi noft hesecl amst hatwewantt oev al uat et henew
Ni ger i aAf r i canpol i cyi nt er msofscopesi ncet heemer gentofBokoHar am.
1. 3 Obj ect i v eoft heSt udy
Thegener alobj ect i v eoft hi sst udyi st oassessNi ger i a’ sf or ei gnpol i cy
t owar dsheri mmedi at enei ghobur si nherf i ghtagai nstt er r or i sm.Howev er
t hespeci f i cobj ect i v esar e:
1. Todet er mi newhet herornotNi ger i aper cept i onofcol l ect i v esecur i t y
i nAf r i cahaschangedwi t hemer gentofBokoHar am.
2. Toascer t ai nt her ol eexpect edofNi ger i annei ghobur si nherf i ght
agai nstt er r or i sm.
1. 4 Resear chQuest i ons
4
I ncar r youtt heev al uat i on;t hef ol l owi ngr esear chquest i onsar e
posed.
1. Whati sNi ger i aper cept i onofcol l ect i v esecur i t yi nAf r i cabef or eand
af t ert heemer gentofBokoHar ai nt hecount r y ?
2. Whatr ol ei sexpect edofNi ger i anei ghbour si ncur bi ngorcur t ai l i ng
BokoHar amact i v i t i esofsi mi l argr oup?
1. 5 Hy pot heses
Thef ol l owi nghy pot heseswer ef or mul at edt ogl uedder ai l mentf r om t he
f ocusoft hest udy :
1. Ni ger i aper cept i onofcol l ect i v esecur i t ybef or et headv entofBoko
Har amhasnotchanged.
2. Ni ger i anei ghbour shav esi gni f i cantr ol ei nt hef i ghtagai nstBoko
Har amandt er r or i smi nNi ger i a.
1. 6 Si gni f i canceoft heSt udy
Thi sst udywhensuccessf ul l ycompl et edwi l lbesi gni f i canti nbot h
t heor et i calandempi r i caldi mensi onsi nt heor et i calr egar d,i twi l lobv i ousl y
addt ot heal r eadyexi st i ngknowl edgei nt hef i el dofconf l i ctmanagement
sev er i t yand speci f i cal l yi nmanagementofi nsur gencyand t er r or i sm
r el at edcr i sesi twi l lexami neandanal y zei ssuesr el at i ngt ocause,f i ght i ng
andpr ev ent i onofi nsur gencyandt er r or i sm.I twi l l exposei mpedi ment sand
5
hi ndr ancesi nmanagi ngt er r or i sm especi al l yi nt er nat i onalaspect s.I twi l l
show t her el ev anceofi nt er nat i onalt er r or i sm t oext er nalr el at i onsand
gl obal pol i t i cs.
I nempi r i caldi mensi ont hest udywi l lbenef i t ;t hegener alpubl i c,
exper t s i n conf l i ct management st udent s,Admi ni st r at or s,pol i t i cal
sci ent i st sandi nt er nat i onalr el at i onsper cept i onal .Sov er ei gnst at esand
pol i cymaker swi l l i mmensel ybenef i tf r omt heout comeoft hi sst udy .
1. 7 ScopeandLi mi t at i ons
1. 7. 1Scopeoft heSt udy
Thi swor ki ni nt endedt oev al uat eef f ect soft er r or i sm onNi ger i a
f or ei gnpol i cyasi tconcer nsheri mmedi at e.I tcov er sNi ger i aper cept i onof
col l ect i v esecur i t yi nt hel i ghtofBokoHar ami nsur gencyandt heexpect ed
r ol eofNi ger i anei ghbour si nherdemot i ngchal l engesi nhandl i ngBOKO
Har am.
1. 7. 2Li mi t at i onsoft heSt udy
Ther esear cherhadanumberofconst r ai nt si nt hecour seoft hi s
st udy , f i r st , al otofconf i dent i al l ywer et i edt oBokoHar ami ssues.Of f i ci al s
whohav edi r ectr esponsi bi l i t yt odealwi t hBokoHar am cl ai m nott ohav e
per mi ssi ont ospeakont hepr esentofwaragai nstBokoHar am.Second
t her ear el i mi t edpubl i cat i onsont hesubj ectMat herofi nsur genceand
6
BokoHar am i npar t i cul arandt er r or i sm i ngener al .Thi r d,t hecl andest i ne
nat ur eofBokoHar amt er r or i smgr oupposesadi f f i cul tst udy .
Howev er ,t her epor t sofmedi aandt hoseofNi ger i anAr myspokes
man coupl ed wi t h t hose ofnat i onalor i ent at i on agencyr educed t he
pr obl em ofdat agar t er i ngi ni t i al l yexper i encedbyt her esear cherv er i f i ed
i nt er neti nf or mat i onwashel pf ult oo.Ther esear cherwasabl et oconv i nce
of f i ci al st hatsuspect edt her esear cherandt hemi ssi onoft hewor kt hatno
har mwasmeant .
1. 8 Def i ni t i onofTer ms
Ter r or i sm: Ref er st oanyf or mofpr emedi t at edactofv i ol encecar r i ed
outbycl andest i neor gani zat i onorgr oupwi t ht heai m of
embar r assi ngt hegov er nmentoft heday .Ter r or i sm i s
per pet uat edbypeopl e/ gr oupt hathav ef eel i ngofunj ust
t r eat mentandt er r or i st sdonotdi scr i mi nat et hei rt ar get s.
For ei gnPol i cy : Thi s i s an aspectofpubl i c pol i cyt hati s car ef ul l y
ar t i cul at edt oscor easagui det ogov er nmenti nher
r el at i onswi t ht heext er nal wor l d( sov er ei gnst at eandnon
st at eact ori ni nt er nat i onalr el at i ons,ofacount r y ’ spol i cy
ofasor t .
7
Nei ghbour s: Thi sr ef er st opeopl ecommuni t ycount r i esorsi mi l ar
encl av es wi t h human bei ngs t hatshav e i mmedi at e
env i r onment .I nt hi swor k,Ni ger i a’ snei ghbour sar esi st er
st at et hatshar ebor der swi t hher .
Ni ger i a: Thi si sgeopol i t i calexpr essi ont hatcamet obei n1914
t hr ought heamal gamat i onofwhati st obeknow as
Nor t her nandSout her npr ot ect or at esandt hecol onyof
Lagos.I ti smadeupofcur r ent l yt hi r t y si xst at eandt he
f eder al capi t al t er r i t or y .Thef or mercapi t al wasLagosand
i tcur r ent l yhassi x ( 6)geopol i t i calzones,namel y ,Nor t h
East ,Nor t hWest ,Nor t hcent r alWest ,Sout hWestSout h
East .

3,000.00

Category Tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,